10.Mercat social

Per mercat social entenem una xarxa d’intercanvis, sobretot econòmics, regits per una combinació de criteris de mercat i de reciprocitat entre empreses de l’economia solidària i entre aquestes i els consumidors i estalviadors responsables, que permet cobrir una part significativa de les necessitats dels seus participants, de manera que aquests aconsegueixen desconnectar, almenys parcialment, de l’economia capitalista.

El principi bàsic per crear mercats socials és simple: la intercooperació integral, és a dir, la participació de cadascuna de les organitzacions i dels seus membres en la producció, el consum i la inversió dintre de l’economia solidària, és a dir, cada actor cobreix al màxim les seves necessitats de consum dins de l’economia solidària, orienta el seu treball i producció al màxim dins de l’economia solidària i aporta els seus estalvis en instruments de crèdit que desenvolupen aquesta mateixa economia.

Històricament, allà on el cooperativisme ha tingut temps per créixer i ha mantingut un rumb transformador, ha creat, sense anomenar-lo, un mercat social. Això va passar, per exemple, a Catalunya a partir de 1934. Bona part de les classes populars catalanes obtenien els productes bàsics de les cooperatives de consum; aquestes tenien fàbriques pròpies; es disposava d’instruments de crèdit cooperatiu, farmàcies cooperatives, habitatges cooperatius, i les cooperatives eren espais de socialització i d’educació. Si hi afegim la col·lectivització de bona part de la indústria catalana, les col·lectivitzacions al camp i els sindicats agraris (cooperatives), resulta que, a més, una gran part de la població treballava en empreses col·lectives. Per tant, no és massa agosarat imaginar que si el feixisme no hagués vençut militarment el 1939, Catalunya almenys hauria creat una economia no capitalista, probablement una mena d’economia cooperativa-col·lectivista.

En aquests darrers anys, diversos actors tracten d’impulsar el mercat social, i aquest s’ha erigit en un objectiu estratègic per al desenvolupament de l’economia social i solidària. A Catalunya, ho fan la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i la Cooperativa Integral Catalana (CIC); a l’Estat espanyol, promou sobretot el mercat social la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), amb projectes força avançats com el de REAS Aragó i REAS Madrid.

  Més informació: “Mercat social”, dins de Democràcia econòmica: http://democraciaeconomica.org/images/book/capitol7_cat.pdf Garcia, Jordi. “Objectiu: mercat social”, publicat a Nexe, núm. 9, gener de 2002. www.nexe.coop/nexe/coop Mercat social REAS Aragó: www.economiasolidaria.org/mercado_social_aragon Mercat Social REAS Madrid: www.konsumoresponsable.coop/mercado-social-madrid

This entry was posted in Topies. Bookmark the permalink.